Ogłoszenia 06.11.2022, XXXII Niedziela Zwykła

Ewangelia (Łk 20, 27-38) Uduchowione życie zmartwychwstałych

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób:

«Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę».

Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją».

Co Pismo Święte mówi o czyśćcu?

Katolicka nauka o czyśćcu oparta jest o dwie zasadnicze składowe. Pierwszą jest wiara w istnienie stanu, w którym dusze dostępujące zbawienia pokutują za winy, za które nie zdążył należycie zadośćuczynić Bogu w czasie ziemskiego życia. Drugi filar stanowi przekonanie o możliwości pomocy duszom czyśćcowym w jak najszybszym dostaniu się do Nieba poprzez pobożne praktyki i modlitwę, a także wstawiennictwo świętych. Nauka Kościoła na temat czyśćca kształtowała się przez wieki. Proces formowania teologii czyśćcowej stanowi jeden z dowodów rozwagi Kościoła Katolickiego jako strażnika prawdy objawionej.

Katolicka nauka o czyśćcu – wbrew temu, co powszechnie twierdzi się we wspólnotach protestanckich – znajduje swoje oparcie w słowach Pisma Świętego. Najczęściej przytaczanym cytatem jest fragment Drugiej Księgi Machabejskiej, opisujący modlitwy w intencji żydowskich powstańców poległych podczas walki z oddziałami Gorgiasza w Gileadzie. Słowa Wszyscy zaś wychwalali Pana, sprawiedliwego Sędziego, który rzeczy ukryte czyni jawnymi, a potem oddali się modlitwie i błagali, aby popełniony grzech został całkowicie wymazany.” (2 Mch 12, 41-42) Słowa te wyraźnie wskazują na możliwość oczyszczenia zmarłych z grzechów nieodpokutowanych za życia, co jest podstawą koncepcji czyśćca. Co więcej, w dalszych zdaniach autor natchniony wyraźnie pochwala pomysł modlitwy za zmarłych, jednoznacznie potwierdzając jej sens – a co za tym idzie, prawdziwość wiary w oczyszczenie zbawionych dusz w czyśćcu: Bardzo pięknie i szlachetnie uczynił, myślał bowiem o zmartwychwstaniu. Gdyby bowiem nie był przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym, lecz jeśli uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przygotowana najwspanialsza nagroda – była to myśl święta i pobożna (2 Mch 12, 43-45).

O możliwości odpokutowania i odpuszczenia grzechów po śmierci, a przed wejściem do Królestwa Bożego, mówi fragment Ewangelii św. Mateusza:  Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym (Mt 12,32). „Wiek przyszły” wyraźnie oznacza  tu rzeczywistość po śmierci – a zatem wtedy również może dojść do odpuszczenia grzechów, których człowiek nie zdążył odpokutować za życia, pod warunkiem, że nie są to grzechy bluźnierstwa przeciw Duchowi Świętemu.

Z kolei o sensie modlitwy za zmarłych można się przekonać chociażby na podstawie lektury listów św. Pawła. Zawarty w drugim liście do Tymoteusza opis modlitwy Apostoła Narodów o miłosierdzie dla duszy jego ucznia Onezyfora stanowił w pierwszych wiekach chrześcijaństwa wzór modlitwy za zmarłych: „Niechże Pan użyczy miłosierdzia domowi Onezyfora za to, że często mnie krzepił i łańcucha mego się nie zawstydził, lecz skoro się znalazł w Rzymie, gorliwie mnie poszukał i odnalazł. Niechaj mu da Pan w owym dniu znaleźć miłosierdzie u Pana!”. Czy ten fragment pozostawia jakiekolwiek wątpliwości co do sensu modlitwy za tych, którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności?

Ewangelie wspominają o czyśćcu poprzez różnego rodzaju alegorie. Tak czyni Jezus w zakończeniu przypowieści o niewdzięcznym słudze, będącej odpowiedzią na pytanie św. Piotra o przebaczenie. Niegodziwy sługa, który po doświadczeniu litości króla nie okazał zrozumienia swojemu współsłudze, musiał dokładnie odpokutować swoją winę: I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda (Mt 18,34). Dla potwierdzenia, że przypowieść należy interpretować
w odniesieniu do wszystkich grzeszników Jezus dodał: Podobnie uczyni wam Ojciec Mój niebieski, jeśli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu”. Konieczność odpokutowania po śmierci wszystkich grzechów jest potwierdzona jeszcze w jednym z wcześniejszych rozdziałów Ewangelii wg św. Mateusza: Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. Kościół Katolicki alegorię czyśćca widzi również w opisie życia ludzkiego jako budowy domu, zawartym w Pierwszym Liście do Koryntian. Autor natchniony porównuje w nim Sąd Ostateczny do ognia, który pokaże, na jak solidnych podstawach każdy z nas oparł swoje życie:  „tak też jawne się stanie dzieło każdego: odsłoni je dzień [Pański]; okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest. Ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę; ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień”. Ojcowie Kościoła zauważyli, że oczyszczający ogień z powyższego fragmentu stanowi dokładnie opis tego, czym według nauki katolickiej jest czyściec.

Tak więc Pismo Święte uzasadnia wiarę w czyściec, gdyż uczy o możliwym przebaczeniu grzechów po śmierci.

Ogłoszenia parafialne 06.11.2022r

 1. Za tydzień kleryk naszego Seminarium, będzie rozprowadzał przed kościołem, kalendarze ścienne na rok 2023 za dobrowolną ofiarę. Nabywając kalendarz wspieramy Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu. Dziękujemy za zrozumienie.
 2. W dniu dzisiejszym indywidualna Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16:00 do godz. 18:00. Znajdź czas, aby być sam na sam z Twoim Panem.
 3. W pierwsze niedziele miesiąca ofiary złożone na tacę przeznaczone są na inwestycje parafialne. Obecnie spłacamy koszty balasek i balustrad w naszym kościele.

Bóg zapłać za składane ofiary.

 1. W listopadzie w sposób szczególny pochylamy się nad mogiłami, w których spoczywają nasi bliscy. Najgłębszym wyrazem naszej miłości jest nasza modlitwa za nich. Dlatego zapraszamy do wspólnej modlitwy za zmarłych codziennie o godz. 18:00 na Mszy św. Zbiorowej a bezpośrednio po na WYPOMINKI połączone z Koronką do Miłosierdzia Bożego.
 2. Dzieci wraz z rodzicami lub opiekunami zapraszamy na modlitwę za zmarłych 8 i 15 listopada (wtorek) na godz. 16:30. Prosimy, aby dzieci przyniosły ze sobą znicze.
 3. W środę 9 listopada br. zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie Kręgu Biblijnego po Mszy św. wieczornej – około godz. 19.00.
 4. Kandydatów przygotowujących do Sakramentu Bierzmowania – rok I i II zapraszamy na spotkanie w środę (9 listopada) o godz. 18:45.
 5. W piątek (11 listopada), Msza św. o godz. 11:00, w 104 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dziękować będziemy za dar wolności i prosić o dary Ducha Świętego dla wszystkich odpowiedzialnych za losy Polskiego Narodu. Szczególnie prosić będziemy o jedność i zgodę w naszej Ojczyźnie oraz o pokój na świecie.

  Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

  Na dzień 11 listopada 2022 r. (piątek) ks. bp Jacek Jezierski udzielił dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. W komunikacie Księdza Biskupa czytamy: „Niniejsza dyspensa dotyczy diecezjan oraz osób, które w Narodowe Święto Niepodległości przebywają w granicach diecezji elbląskiej. Równocześnie proszę, by wszyscy korzystający z dyspensy dobrowolnie, przy okazji, wsparli swoją ofiarą znajdujących się w potrzebie (por. kan. 87, 1250-1251 KPK).”
 1. Od 11 do 19 listopada będzie trwała Nowenna do św. Rafała Kalinowskiego, przygotowująca nas duchowo do ODPUSTU PARAFIALNEGO. Nowennę będziemy odmawiać na zakończenie Mszy św. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
 2. Najpiękniejszą modlitwą Kościoła jest Msza święta, którą można zamawiać za żywych i umarłych lub ofiarować jako wspaniały chrześcijański prezent z okazji rocznicy ślubu, chrztu, urodzin i imienin prosząc o łaski lub za nie dziękując. Można zamawiać i rezerwować Msze św. na rok 2023.
 3. Przypominamy o funkcjonowaniu przy CARITAS DIECEZJI ELBLĄSKIEJ SPECJALISTYCZNEJ PORADNI RODZINNEJ (NON PROFIT).
  Poradnia rodzinna działająca przy CARITAS (ul. Zamkowa 17) zapewnia wsparcie pedagogiczne, psychologiczne i duchowe dzieciom, młodzieży, dorosłym i rodzinom. Pracują tu specjaliści z zakresu: treningu ART (zastępowanie agresji), mediacji, psychotraumatologii, terapii uzależnień, konsultacji rodzinnych, pedagogiki, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wsparcia duchowego. Poradnia działa na zasadzie krótkofalowego wsparcia, edukacji i udzielania porad oraz informacji. Poradnia czynna jest w środy w godz. 15:00-17:00 tel. 668 541 102 Spotkania umawiane są po wcześniejszej konsultacji telefonicznej.
 1. Zachęcamy do nabywania nowego numeru „Gościa Niedzielnego” w cenie 8 zł z dodatkiem „Gość Elbląski.

Intencje mszalne 06.11.2022r


PONIEDZIAŁEK / 7 listopada 2022r.
8.00 † Lucjan LASEK (w 27 rocznicę śmierci), Marianna, Feliks, Sylwester z rodziny BAŁDYGA
18.00 † Karolina, Michał, Lucjan z rodziny ANDRZEJEWSKICH, Ewa BEKA, Jan BOROWIK
18.00 † Msza św. zbiorowa za zmarłych

WTOREK / 8 listopada 2022r.
8.00 † Monika KOWALSKA (w 8 rocznicę śmierci), Dionizy SZERSZEŃ (w 7 rocznicę śmierci)
18.00 † Franciszka [k] BOŻYCZKO (w 8 rocznicę śmierci), Sabina MICHOŃ (w 5 rocznicę śmierci)
18.00 † Msza św. zbiorowa za zmarłych

ŚRODA / 9 listopada 2022r.
Święto poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
8.00 Dziękczynna z okazji 90 urodzin Stanisława, z prośbą o Boże bł. i opiekę Matki Bożej
18.00 † Bogdan KRÓL (7 rocznica śmierci), intencja od Róży św. Jana Pawła II
18.00 † Msza św. zbiorowa za zmarłych

CZWARTEK / 10 listopada 2022r.
św. Leona Wielkiego
8.00 † Franciszka [k], Stanisław ZABOROWSCY i zmarli rodzice
18.00 † Antoni i Janina WOJTYNA
18.00 † Msza św. zbiorowa za zmarłych

PIĄTEK / 11 listopada 2022r.
św. Marcina z Tours
8.00 Dziękczynna za dar życia Klaudii, z prośbą o Boże bł. i dary Ducha Świetego
11.00 W intencji Ojczyzny
18.00 † Jerzy ŚLIWIŃSKI (1 rocznica śmierci)
18.00 † Msza św. zbiorowa za zmarłych

SOBOTA / 12 listopada 2022r.
św. Jozafata
8.00 Za Zbigniewa JACKIEWICZA, jego żonę Wiesławę, dzieci i wnuków o wiarę, nadzieję i miłość
18.00 † Genowefa i Tadeusz DOBIESZ
18.00 † Msza św. zbiorowa za zmarłych

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
13 listopada 2022 r.

8.00 † Bernard, Waldemar oraz zmarli z rodzin KURKOWSKICH i CZARNOTÓW
8.00 Za Marcina z okazji imienin
10.00 O Boże bł. dla Nikodema i całej jego rodziny, Agnieszki i całej rodziny zakonnej oraz dla Magdaleny i całej jej rodziny
12.00 W intencji Parafian
15.00 † Włodzimierz KOWALSKI (2 rocznica śmierci)
18.00 † Msza św. zbiorowa za zmarłych